THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nguyển Du

      Địa chỉ         : Số 187, đường Nguyễn Huy Tự -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN DU

 

Nhiệm vụ:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng,

nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ phường.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và các chi bộ trực thuộc

CƠ CẤU BỘ MÁY

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email 

1

Hồ Thị Hương Giang

Bí thư Đảng ủy

SĐT: 0912697468

gianghth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hưng 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, CT HĐND phường 

SĐT:0976989467

hungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

3

Dương Đình Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

SĐT: 0949268568

phucdd.pnguyendu@hatinh.com.vn

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nhiệm vụ:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường, phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyế các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân phường, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email 

1

Nguyễn Văn Hưng

CT HĐND phường 

SĐT: 0976989467

minhnth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Võ Thị Tám

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

SĐT: 0912352589

tamvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email 

1

Phạm Thị Minh Thủy Trưởng ban  thuyptm.pnguyendu@hatinh.gov.vn
2 Võ Thị Thuận Phó ban thuanvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn
3 Hoàng Ngọc Lâm Ban viên  
4 Trương Huy Hồng Ban viên  
5 Trần Hậu Quốc Ban viên quocnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng  ban hungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn
2 Trương Thị Kiều Oanh Phó ban oanhttk.pnguyendu@hatinh.gov.vn
3 Lê Đình Văn Ban viên vanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn
4 Võ Tá Sinh Ban viên  
5 Nguyễn Hữu Quế Ban viên  

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email

1

Dương Đình Phúc

Chủ tịch UBND phường

SĐT: 0949268568

phucdd.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Minh 

Phó Chủ tịch UBND phường

SĐT: 0916023950

minhnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn
3 Hồ Văn Phương

Trưởng công an phường - ủy viên UBND 

SĐT:0912575018

 
4 Nguyễn Đình Lãnh

Chỉ huy trưởng BCH quân sự phường - Ủy viên UBND

SĐT: 091.149.1787

 

1. Ông Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND

Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 36, 121 Luật Tổ chức chính quyền năm 2015;

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND và hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã được phân cấp trên địa bàn phường.

- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND và các Quyết định của UBND.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND.

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính của phường hoạt động có hiệu quả.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực: Tài chính, đất đai; Chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch đô thị, địa giới hành chính; thuế; tiếp công dân; giải quyết tố cáo, khiếu nại; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thi hành pháp luật; cải cách hành chính; chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và công tác tổ chức cán bộ.

- Là chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính.

- Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền UBND và thẩm quyền Chủ tịch UBND theo quy định của pháp luật; các văn bản của UBND trình UBND cấp trên, Đảng uỷ, HĐND Phường.

- Giữ mối quan hệ thường xuyên với Thành ủy, UBND thành phố, Đảng uỷ, HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân phường.

- Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo Tổ dân phố 6.

2. Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND

- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 122 Luật Tổ chức chính quyền năm 2015.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND, tập thể HĐND và UBND  liên quan đến lĩnh vực được phân công. Được uỷ quyền chỉ đạo giải quyết công việc của UBND khi Chủ tịch đi vắng và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Quản lý công trình xây dựng; Giáo dục; Y tế; Văn hóa - Thể dục thể thao; Lao động- Thương binh và Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch; Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Khuyến nông, khuyến công, Thương mại dịch vụ, Quản lý đô thị, môi trường, thú y; Đô thị văn minh, công tác Thống kê; Giám đốc công nghệ thông tin của phường; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Là tổ trưởng tổ quản lý trật tự đô thị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND phường giao.

- Phụ trách Tổ dân phố 1, 2.

3. Ông Hồ Văn Phương - Ủy viên Ủy ban, Trưởng Công an

Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo Điều 123 Luật Tổ chức chính quyền năm 2015; Khoản 1, điều 2, Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ nội vụ;

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân trong các lĩnh vực: An ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công an và các văn bản có liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND phường giao.

- Phụ trách Tổ dân phố 3.

4. Ông Nguyễn Đình Lãnh - Ủy viên Ủy ban, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường

Chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo điều 123 Luật tổ chức chính quyền năm 2015; khoản 2, Điều 2, Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ nội vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và UBND phường về công tác xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn phường:

- Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

- Xây dựng Kế hoạch, lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

- Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, quân nhân dự bị theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở phường.

- Tham mưu triển khai các nhiệm vụ về phòng chống thiên tai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do chủ tịch UBND phường giao.

- Phụ trách Tổ dân phố 4.

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

Nhiệm vụ của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị phường hội:

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.

+ Cùng Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể phường vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - phường hội, an ninh - quốcphòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại phường và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - phường hội đã đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở phường trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ phường và các tổ chức đoàn thể Thành phố về hoạt động của tổ chức mình.

TT

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email

1

Võ Thị Tám

Chủ tịch UBMTTQ

SĐT: 0912352589

tamvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Lê Đình Văn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0949825159

vanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn

3

Bùi Đức Thông

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT:0914213223

thongbd.pnguyendu@hatinh.gov.vn

4

Võ Thị Thuận

Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0917875889

thuanvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Việt

PBT đoàn 

SĐT: 0947554770

vietnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

6

Trương Thị Kiều Oanh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

SĐT: 0911460583

oanhttk.pnguyendu@hatinh.gov.vn

7

Trần Hậu Quốc

Chủ tịch Hội Nông dân

SĐT: 0912626973

quocth.pnguyendu@hatinh.gov.vn
8 Lê Đình Hoàn

PCT hội nông dân

SĐT: 0919475923

hoanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn
9 Phạm Thị Minh Thủy

CT hội LHPN

SĐT: 0942233488

thuyptm.pnguyendu@hatinh.gov.vn

VI. DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN PHƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đậu Thị Danh

VP HĐND-UBND

0949223669

2

Trần Thị Dung

Công chức VHXH

0915684468

3

Nguyễn Đình Nhân

Công chức Tư pháp 

0969970261

4

Nguyễn Đình Lãnh

Phường Đội trưởng

0385116785

5

Lê Hữu Nam

Công chức ĐC-XD

0976617488

6

Hà Thị Thanh Lê

Công chức VHXH

0942355868

7

Lê Thị Soa

Công chức tài chính kế toán

0912933468

8

Phan Thị Bé

Công chức tài chính kế toán

0889753688

9

Vương Thị Mỹ Hà

Công chức VP TK

0911097286

10 Lê Thị Đào công chức địa chính 0918373336

11

Hồ Thị Phương

Đội thuế

0919326566

       

1. Đồng chí Phan Thị Bé - Công chức tài chính kế toán

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

 b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đồng thời tham mưu điều hành dự toán được giao theo quy định của pháp luật và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách phường và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách phường, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản...) theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với công chức khác về quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường giao.

2. Đồng chí Lê Thị Soa - Công chức tài chính kế toán

- Tham mưu cho UBND trong khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phối hợp với các ban ngành liên quan và các tổ dân phố rà soát, kiểm tra tiến độ thu: Phí và lệ phí, thu các loại quỹ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Làm báo cáo thu chi ngân sách hàng tháng nộp cơ quan cấp trên và Đảng ủy phường; Xác nhận số dư các loại tài khoản, giao dịch thanh toán tiền lương cho cán bộ công chức, phụ cấp cho các đối tượng hàng tháng và các khoản chi thường xuyên khác với kho bạc nhà nước;

- Tham mưu cho UBND Phường trong việc xây dựng phương án, theo dõi đôn đốc thu nộp quỹ quỹ phòng chống thiên tai, và các khoản quỹ vận động tự nguyện trên địa bàn

- Quản lý biên lai thu tiền và biên lai thu phí, lệ phí, thực hiện báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ hàng quý và kiểm kê biên lai thu phí, lệ phí theo yêu cầu của Chi cục thuế.

- Phối hợp với cán bộ văn phòng thống kê thực hiện kiểm kê tài sản tại trụ sở UBND hàng năm để theo dõi, quản lý theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Phường giao.

3. Đồng chí Nguyễn Đình Nhân - Tư pháp - Hộ tịch

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực Tư pháp và hộ tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

 Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn cấp xã theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và công tác giáo dục tại địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân phường xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

  4. Đồng chí Vương Thị Mỹ Hà - Văn phòng - Thống kê - Tổ chức

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn phòng, cải cách hành chính theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường tổ chức các kỳ họp; chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ họp và các hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường;

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tổ chức tiếp dân, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, xây dựng chính quyền điện tử; kiểm soát thủ tục hành chính; nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tổng hợp, theo dõi và báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân phường và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, phối hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp, thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

5. Đồng chí Đậu Thị Danh - Văn phòng - Thống kê - Tổ chức

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn phòng, thống kê, thi đua, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, văn bản đi - đến của UBND phường (Thực hiện việc quản lý văn bản đi - đến bằng phần mềm). Soạn thảo văn bản, tài liệu của cơ quan theo yêu cầu của lãnh đạo mua sắm và sửa chữa những cơ sở vật chất có giá trị nhỏ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê, theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp phường; Tham mưu UBND thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật ở phường;

-  Tham mưu HĐND và UBND thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và UBND theo quy định của pháp luật và công tác được giao.

- Thống kê, báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

  6. Đồng chí Lê Thị Đào - Địa chính - Xây dựng

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, địa giới hành chính theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về tài nguyên, đất đai, địa giới hành chính.

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác nhận nguồn gốc đất đai, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai để Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

Phối hợp với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

    7. Đồng chí Lê Hữu Nam -  Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Xây dựng, đô thị, giao thông, môi trường, nông nghiệp và xây dựng phường văn minh đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng phường văn minh đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

 Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

Giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân phường;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc cấp phép cải tạo, định vị xây dựng nhà ở tư nhân, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

      8. Đồng chí Hà Thị Thanh Lê - Công chức VHXH

Tham mưu, giúp UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND trong các lĩnh vực lao động thương binh xã hội. theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội kiêm thủ quỹ cơ quan; Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội;

- Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách xã hội; Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội; quản lý đài tưởng niệm ghi công liệt sĩ; Thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

- Trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

        9. Đồng chí Trần Thị Dung - Công chức văn hóa - Xã hội

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, giáo dục, công tác dân tộc và thanh niên theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, giáo dục trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; Phụ trách công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; quản lý hệ thống trạm truyền thanh của phường, các thiết chế văn hóa, hệ thống pa nô, áp phích, tham mưu sửa đổi, thay thế các cụm pa nô.

Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường giao.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 243.886
Online: 9