Xây dựng và phát triển đội ngũ công chức hành chính nhà nước là một nội dung quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Chăm lo xây dựng đội ngũ công chức hành chính “vừa hồng, vừa chuyên” là mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,

Nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ công chức hành chính trong công cuộc đổi mới đất nước nói chung và cải cách nền hành chính nhà nước nói riêng, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ công chức hành chính “vừa hồng, vừa chuyên”(2), coi đó là mục tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và mỗi cơ quan, đơn vị

Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đánh giá: “Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”(3). Đội ngũ công chức hành chính làm việc tại các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND các cấp từng bước được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, chất lượng và hiệu quả công tác.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức hành chính đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng nguồn nhân lực trong tuyển dụng

Hai là, đổi mới công tác tuyển dụng công chức.

Ba là, bố trí, sử dụng và cơ cấu lại đội ngũ công chức theo vị trí việc làm.

Bốn là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh.

Năm là, đổi mới công tác đánh giá công chức.

Sáu là, tạo động lực làm việc cho công chức.

Bảy là, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 155.794
    Online: 7