Thực hiện Hướng dẫn số 04/HĐ ngày 15/10/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật thành phố về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND phường về công tác Tư pháp trên địa bàn phường năm 2021; UBND phường Nguyễn Du hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể cấp phường, các trường học đóng trên địa bàn phường, các tổ dân phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

- Triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên tuyên truyền viên pháp luật và các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trong công tác này.

- Gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận này trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch số 17-KH/ThU ngày 26/02/2021 về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận này trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ThU ngày 26/02/2021 của Thành uỷ .

II. NỘI DUNG

          - Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được ban hành trong thời gian gần đây, đặc biệt là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới;  Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025"…

          - Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp.

- Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với pháp luật”.

- Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản pháp luật mới, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các quy định thuộc các lĩnh vực trọng tâm, quan trọng trong kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các quy định về phòng chống lụt bão, đất đai, môi trường, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo …Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền các văn bản mới, các văn bản thiết thực đối với từng nhóm đối tượng như sau:

+ Đối với Nhân dân: Các Nghị định của Chính phủ: Số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi; Số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Số 27/2021/QĐ-TTg 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Các văn bản của thành phố: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2020-2021; Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018; Nghị quyết 62/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố; Nghị quyết về việc giãn lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố về Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Kế hoạch số 17-KH/ThU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố về thực hiện Kế hoạch số 17- KH/Th.U ngày 26/02/2021 của Thành ủy Hà Tĩnh;…

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân:

Nghị định của Chính phủ số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và đo bóc khối lượng; số 14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;  Thông tư số 122/2021/TT-BQP của bộ Quốc phòng hướng dẫn xác định Đơn giá cá máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn; số 123/ 2021/TT-BQP hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ; Thông tư số 109/2021/TT-BQP ngày 23/08/2021của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các văn bản của thành phố: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng người cao tuổi đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2020-2021; Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018; Nghị quyết 62/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND thành phố; Nghị quyết về việc giãn lộ trình tăng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 24 /NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phố về Đề án “ Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Kế hoạch số 17-KH/ThU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố về thực hiện Kế hoạch số 17- KH/Th.U ngày 26/02/2021 của Thành ủy Hà Tĩnh; …

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động:

Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021của Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Các Nghị quyết của Chính phủ: Số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19,  Số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tiếp tục tăng cường truyên truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm cho người lao động trong các doanh nghiệp.

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Các Nghị định của Chính phủ: Số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, Số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 56/2021/TT-BTC 12/7/2021  hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên; Số 69/2021/TT-BTC ngày 11/8/2021 hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;  Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em và các văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường.

Ngoài các văn bản nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ yêu cầu quản lý, lựa chọn các nội dung khác thiết thực, phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP

          Tùy theo điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc điểm của đối tượng được PBGDPL, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức và biện pháp phù hợp nhất để PBGDPL như: tổ chức các hội nghị, sinh hoạt Ngày pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, văn bản pháp luật mới, Bảng led tại UBND phường, tổ dân phố và các trường học; Cổng thông tin điện tử phường, Hệ thống loa truyền thanh phường, tổ dân phố …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Trên cơ sở hướng dẫn này, các ban, ngành, đoàn thể cấp phường, các trường học trên địa bàn và các tổ dân phố chủ động triển khai thực hiện tại ngành, đơn vị mình. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn chủ động liên lạc với đồng chí công chức Tư pháp phường để phối hợp thực hiện.

          2. Văn phòng UBND, công chức Tư pháp, Văn hóa, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn, tổ trưởng các tổ dân phố có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi ở tổ chức, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

          Trên đây là hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2021 của UBND phường Nguyễn Du. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cấp phường, các trường học trên địa bàn, các tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 243.908
    Online: 8